Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Newsletter

Chcete dostávať informácie o novinkách, akciách a špeciálne kupóny na nákup tovaru? Stačí zadať len váš email a prihlásiť sa smile

 
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

I. Všeobecné obchodné podmienky
"Prevádzkovateľom" internetového obchodu fashionll.sk (ďalej len ako "e-shop") je Lenka Ftorková, IČO: 50 268 767, sídlo: Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v Obvodnom úrade Žilina, číslo živnostenského registra 580-57796. Niesom platcom DPH.
Telefonický kontakt: +421 949 734 305

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a vzťahujú sa na zmluvy uzatvorene na diaľku v eshope www.fashionll.sk. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1.
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79


II. Vymedzenie pojmov
Spotrebiteľská zmluva - je zmlúva uzavretá medzi predávajúcim a spotrebiteľom
Predávajúci - osoba, ktorá pri uzatvorení a následnom plnení spotrebiteľskej zmlúvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, či sposkytuje služby, priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov. 
Spotrebiteľ (kupujúci) - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využiva služby pre osobnú potrebu.
Uzatvorenie kúpnej zmlúvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmlúvy. Kúpna zmlúva je záväzná od momentu ako kupujúcemu príde potvrdenie kúpnej zmlúvy t.j. potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho. Od tejto chvíle medzi kupujúcim a predavajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmlúvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmlúvy.
Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, výlučne písomnou formou (to je: e-mailom, listom...). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. Dokument na Stornovanie objdnávky / Odstúpenie od zmluvy je voľne dostupný na stránke Eshopu a je potrebné si ho stiahnuť a vyplniť.
Obchodné podmienky - zmlúvne ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci vo chvíli odoslania objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a zároveň potvrdzuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s ich obsahom.


III. Odstúpenie od zmluvy:
V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v plnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmlúvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V takomto prípade kupujúci musí tovar zaslať predavajúcemu na vlastné náklady. Po prebratí zásielky predávajúcim bude kupujúcemu vrátená hodnota tovaru na jeho bankový účet.
   
V prípade ak spotrebiteľ vráti tovar poškodený, obnosený, resp. v stave ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. 
   
Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmlúvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý ma byť uhradená suma za objednaný tovar poukazaná zo strany predávajúceho (eshop si vyhradzuje právo neprebrať zásielky na dobierku). Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknuté škody do 14 pracovných dní od vrátenia objednaného tovaru.
    
Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nieje možné, ak bol tovar používaný. Takisto nieje možné odstúpiť od zmlúvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje, predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. plavky).
    
Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený, či vyditeľne použitý uplatňuje sa náhrada škody, ktorá môže siahať až do výšky 60% ceny vráteného tovaru.

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ preukázateľne uhradil v súvislosti s kúpou tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však zo zákona nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby kupujúcemu budú vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. 
    
Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmlúvy (resp. zrušiť objednávku) alebo jej časť ak sa tovar prestal vyrábať alebo ak dodávateľ vypredal skladové zásoby. Alebo v prípade ak sa zmenila cena u dodávateľa tovaru.


IV. Cena tovaru
Ceny tovaru sú vrátane DPH bez ďalšieho navýšenia.
Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Cena uvedená v objednávke je záväzná a predavajúci ju nemôže zmeniť.


V. Platobné podmienky
Kúpnu cenu v internetovom obchode fashionll.sk je možné uhradiť:
dobierkou - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri jeho prevzatí na pošte alebo poštového doručovateľa. Kupujúci sa zaväzuje dobierku prebrať.
bankovým prevodom - prevodom na bankový účet, kde variabilný symbol je číslo Vašej objednávky. Po prijatí platby Vás informujeme o prijatí platby ako aj o termíne, kedy Vám zásielka príde.
Cena poštovného zahŕňa aj obalový materiál.


VI. Dodacie podmienky:
Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 2 do 30 dní od dátumu potvrdenia objednávky.
Vo výnimočných prípadoch, kedy tovar nieje skladom ani u dodávateľa sa predávajúci zaväzuje o tomto stave bezodkladne informovať a dohodnúť sa na ďalšom postupe.
Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope:
Slovenskou poštou ako doporučený list, resp. balík. v prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá Vám v schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 14 dní. Potom sa zásielka vracia k predávajúcemu. Kupujúci si objednáva tovar s vedomím, že je povinný objednávku prebrať. V prípade neprevzatia dobierkovej zásielky je predávajúci oprávnený požadovať od kupújuceho výšku skladného za takúto zásielku. Suma je cca 7€ a na túto čiastku bude kupujúcemu vystavená faktúra a zaslaná na jeho adresu. Túto je zákazník povinný uhradiť do 10 dní, v opačnom prípade bude vymáhaná sudnou cestou.


VII. Reklamácia, zodpovednosť za chyby:
Záruka na tovare je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia zásielky.
Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

2.  Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:
sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne odstránená, resp. právo na výmenu veci. Kupujúci však berie na vedomie, že predavajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby, tovar vymeniť za bezchybný.
ak ide o chybu neodtrániteľnú, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmlúvy
ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá nebráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný, ma kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

3.  Predávajúci nezodpovedá za vady ak:
- si kupujúci vadu spôsobil sám,
- pre ktoré bola poskytnutá zľava s ceny tovaru
- ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru.
- spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby na tovar, alebo jeho súčasť.

4.   Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe.
   
5.   Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.


VIII. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ ma právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napr. e-mailom), ak nieje spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť záporne alebo na ňu do 30 kalendárnych dní od jej odoslania neodpovie, má spotrebiteľ právo podľa zákonu 391/2015 Z. z podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spolu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS).
ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je uverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR.
Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo môže spotrebiteľ podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
ARS môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení spotrebiteľskej zmluvy nekonala v rámci predmetu svojej podnikateľkej činnosti alebo zamestnania.
ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí majú uzatvorenú spotrebiteľskú zmlúvu na diaľku. ARS sa netýka sporov kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


VIII. Záverečné ustanovenia:
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 18.03.2016.